4 Years Floral - The Party. 20-6-2013. Photo: Spiros Katopodis/VPA

4 Years Floral - The Party. 20-6-2013. Photo: Spiros Katopodis/VPA